Мета та завдання


Національна Асоціація Страховиків України (НАСУ) – неприбуткове об’єднання страховиків, що створене на засадах професійної незалежності, спільності інтересів та об’єднує юридичних осіб, які поділяють цілі та завдання Асоціації.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

 Метою діяльності НАСУ (далі-Асоціація) є розробка, затвердження та впровадження високого рівня правил і стандартів діяльності на ринку страхових послуг.

Завданнями Асоціації є:

 • участь в розробці та вдосконаленні законодавства у сфері фінансових послуг, зокрема у сфері страхування;
 • організація та проведення незалежної експертизи законодавчих та нормативно-правових актів, а також їх проектів, які сприяють розвитку та функціонуванню ринку фінансових послуг;
 • внесення пропозицій до державних органів з питань діяльності ринку фінансових послуг;
 • захист і представництво спільних законних інтересів учасників об’єднання у державних органах та громадських об’єднаннях з питань статутної діяльності Асоціації;
 • організація наукових досліджень з економічних, правових, технологічних та інших проблем розвитку ринку страхових послуг;
 • реалізація проектів, що сприяють становленню і розвитку ринку страхових послуг;
 • сприяння створенню привабливого середовища для іноземних інвесторів на ринку страхових послуг України;
 • інформаційна, консультативна, методична та організаційна підтримка Учасників Асоціації у процесі їх професійної діяльності;
 • сприяння підвищенню кваліфікації та рівня професіоналізму членів органів управління і працівників Учасників Асоціації;
 • сприяння забезпеченню у діяльності Учасників Асоціації належного рівня фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності;
 • сприяння забезпеченню високого рівня економічної ефективності, конкурентоспроможності та соціальної відповідальності у діяльності Учасників Асоціації на ринку фінансових послуг;
 • узагальнення та поширення передового міжнародного досвіду у сфері страхової діяльності;
 • взаємодія з іншими професійними об’єднаннями фінансового ринку з метою утворення цивілізованого та високопрофесійного ринку фінансових послуг в Україні.

Асоціація в установленому порядку здійснює таку діяльність:

 • підтримує прямі міжнародні контакти, зв’язки, укладає відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 • проводить відповідні семінари, конференції тощо;
 • здійснює розповсюдження бюлетенів, інформаційних листків та інших публікацій (зокрема електронними засобами), необхідної для здійснення статутних завдань;
 • укладає із підприємствами, установами, організаціями та державними органами угоди, договори, меморандуми, які необхідні для реалізації статутних завдань;
 • взаємодіє з неурядовими та міжнародними фондами й організаціями, отримує від них фінансову, технічну та іншу допомогу.

 

Предметом діяльності Асоціації є координація діяльності учасників винятково з наступних питань:

  У сфері технічної інформації та освіти Учасників Асоціації, а саме:

 • роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів з питань надання фінансових послуг;;
 • розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду щодо ефективних технологій, впровадження заходів зниження витрат у сфері фінансових послуг, екологічно чистих технологій;
 • формування системи професійної підготовки трудового колективу Учасників Асоціації, своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її Учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід у сфері фінансових послуг;
 • організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного поширення результатів цих робіт серед Учасників Асоціації;
 • надання лише методичної допомоги Учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищенні кваліфікації працівників Учасників Асоціації.

 

 Забезпечення інформацією, а саме збирання серед Учасників Асоціації даних лише про:

 • проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності Учасників Асоціації, з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;
 • інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями.

Інформація поширюється в узагальненому вигляді не раніше місяця після її збирання та не може застосовуватись проти Учасників Асоціації, конкурентів або споживачів і містити дані щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін, комерційних стратегій ведення господарської діяльності, обмін якими може сприяти координації конкурентної поведінки та можливості передбачити поведінку інших Учасників Асоціації, конкурентів та споживачів.

 У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі фінансових послуг винятково шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів

Стосунків з органами влади та між Учасниками, а саме:

 • співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на ринку фінансових послуг
 • захисту інтересів Учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
 • сприяння у створенні умов для виходу Учасників Асоціації на міжнародні ринки.

Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність Засновників (Учасників) або погодження їх конкурентної поведінки. 

Асоціація та її Учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між членами Асоціації та іншими учасниками ринку фінансових послуг.