Про затвердження Змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування


Нацкомфінпослуг на своєму офіційному сайті повідомила,  що Розпорядження  від 01 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 року за № 364/31816,  набрало чинності 17 квітня 2018 року.

Відповідно до пункту 48 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, страховик зобов’язаний розробляти та затверджувати правила страхування окремо для кожного виду добровільного страхування, на який він отримує ліцензію, та реєструвати такі правила в Нацкомфінпослуг, а також реєструвати в Нацкомфінпослуг нові редакції правил страхування, зміни та/або доповнення до правил страхування у випадку їх затвердження страховиком.

При цьому, правила добровільного страхування – є внутрішніми правилами надання фінансових послуг страховиком та повинні відповідати вимогам розділу II Закону України „Про  страхування”, а також характеристиці та класифікаційним ознакам видів добровільного страхування, визначеним Нацкомфінпослуг.

Розпорядженням Держфінпослуг від 09.07.2010 № 565 затверджені Характеристика та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за № 1119/18414 (із змінами), які відображають предмет договору страхування та страхові ризики, які є характерними для конкретного виду добровільного страхування.

Зазначений нормативно-правовий акт містить характеристику та класифікаційні ознаки двадцяти двох видів добровільного страхування із переліку, встановленого частиною четвертою статті 6 Закону.

Між тим, перелік видів добровільного страхування було доповнено ще двома видами – страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, та страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги відповідно до Закону України від 05.03.2015 № 246-VIII „Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності”.

Отже, у зв’язку з доповненням двома видами добровільного страхування, було внесено необхідне доповнення до Характеристики та ознак видів страхування, а зміст окремих положень було удосконалено.

Так, зміст такого виду добровільного страхування, як страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (підпункт 3.10 пункту 3), було приведено у відповідність до класифікатора ризиків відповідно до класів страхування, передбаченого Директивою 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно започаткування та ведення діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність ІІ), відповідно до якої зазначений вид страхування як окремий вид страхування, на здійснення якого необхідно отримати ліцензію, не включає страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ транспортних засобів (залізничний, наземний, повітряний та водний транспорт), а також вантажу та багажу (вантажобагажу).

Також, зміст страхування фінансових ризиків не передбачав такого актуального страхового ризику, що передбачений Директивою за цим видом страхування, як страхування на випадок втрати роботи та/або доходу. Тому було внесено зміни до предмета договору страхування фінансових ризиків та доповнено підпункт 3.18 пункту 3 ризиком втрати роботи та/або доходу для можливості його включення до правил страхування.

До того ж, пунктом 3.20 пункту 3 щодо страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій не можна було скористатися при здійсненні зазначеного виду страхування у випадку, передбаченому  статтями 311 та 314 Митного кодексу України. Тому було внесено відповідні зміни до підпункту 3.20 пункту 3, який враховував цей випадок.

Враховуючи те, що правила страхування розробляються страховиками для кожного виду добровільного страхування окремо, а Характеристика та ознаки видів страхування визначають предмет договору страхування та страхові ризики, які є характерними для конкретного виду добровільного страхування, положення підпунктів 3.12 – 3.15 пункту 3 щодо виключень для вказаних видів страхування, було виключено з тексту цих підпунктів як зайві. З цієї же причини було виключено з акта положення, передбачене пунктом 4 щодо поєднання в одних правилах страхування умов страхування за різними видами добровільного страхування, оскільки це не є предметом характеристики та ознак конкретного виду добровільного страхування. Також передбачено можливість включати до правил страхування умови щодо відшкодування витрат, понесених страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків.

Беручи до уваги практику застосування Характеристики та ознак видів страхування, для поліпшення якості зазначеного акта було внесено зміни уточнюючого та редакційного характеру до змісту окремих видів добровільного страхування, наприклад, стосовно страхування від нещасних випадків, медичного страхування (безперервного страхування здоров’я), страхування здоров’я на випадок хвороби, страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) страхування медичних витрат.

До уваги страховиків! Повідомлення про державну реєстрацію нормативно-правового акта