Права та обов’язки Учасників


УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ

 Асоціація є вільною для вступу/виходу нових членів. Учасником Асоціації може бути страхова компанія, яка здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, включена до Державного реєстру фінансових установ, має ліцензію на здійснення страхової діяльності, та згодна виконувати обов’язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації. Участь в Асоціації передбачає визнання цілей та завдань Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

 Членство в Асоціації набувається страховою компанією за рішенням Виконавчого органу Асоціації, за винятком засновників Асоціації.

Відносини між Асоціацією та її Учасниками, їх взаємні права та обов’язки регулюються Статутом та внутрішніми документами Асоціації.

 

Права та обов’язки Учасників Асоціації.

 Учасники Асоціації мають право:

 • брати участь у Загальних зборах Асоціації, обговоренні питань порядку денного Загальних зборів Асоціації, голосувати на Загальних зборах Асоціації;
 • вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Асоціації у порядку, визначеному відповідно до внутрішніх нормативних документів Асоціації з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління та контролю Асоціації;
 • отримувати звіти та інформацію про діяльність Асоціації, її робочих органів, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Асоціації;
 • звертатися до Виконавчого органу, органів управління та контролю Асоціації з будь-яких питань, пов’язаних з його діяльністю;
 • користуватися послугами Асоціації;
 • отримувати від Асоціації допомогу у вирішенні питань, що передбачені статутною діяльністю Асоціації;
 • на запрошення Наглядової ради Асоціації вносити пропозиції до порядку денного та брати участь в обговоренні питань порядку денного Наглядової ради Асоціації у порядку, визначеному відповідно до внутрішніх нормативних документів Асоціації з будь-яких питань діяльності Асоціації;
 • використовувати логотип Асоціації згідно з Положенням про логотип Асоціації;
 • на правову допомогу та консультативну підтримку під час розгляду питань щодо спільних законних інтересів учасників Асоціації у державних органах та громадських об’єднаннях з питань статутної діяльності Асоціації;
 • брати участь у цільових програмах / заходах Асоціації на умовах, що визначаються Статутом та внутрішніми документами Асоціації;
 • брати участь у конкурсах, семінарах, виставках, конференціях та інших заходах, що проводяться Асоціацією.

Учасники Асоціації зобов’язані:

 • виконувати вимоги положень Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів та внутрішніх документів Асоціації, враховувати їх рекомендації;
 • брати участь у реалізації статутних завдань Асоціації;
 • виконувати свої зобов’язання перед Асоціацією, зокрема, пов’язаних з майновою участю, своєчасно та в повному обсязі вносити вступні, членські внески, визначені Статутом та Положенням про членські внески Асоціації;
 • активно сприяти вирішенню завдань, які випливають з установчих документів;
 • не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації, яка віднесена до такої Виконавчим органом Асоціації;
 • утримуватися від дій, що підривають довіру до страхового ринку та шкодять діловій репутації Асоціації;
 • своєчасно надавати Асоціації за її запитом документи та інформацію щодо своєї діяльності, що необхідні для здійснення Асоціацією її статутної діяльності, а також самостійно повідомляти про зміну інформації про Учасника Асоціації, що була надана під час набуття членства в Асоціації;
 • дбати про добре ім’я та репутацію Асоціації;
 • сприяти досягненню цілей і виконанню завдань діяльності Асоціації, утримуватися від будь-яких дій, що можуть причинити шкоду престижу Асоціації та її Учасників, або суперечать цілям і завданням Асоціації;
 • дотримуватися прийнятих Асоціацією принципів поведінки, стандартів, правил та належних практик діяльності Учасників Асоціації як стосовно інших членів Асоціації, так і третіх осіб.

Учасники Асоціації, її засновники, працівники, члени органів управління та інші пов’язані з ними особи не отримують прямих прибутків, доходів від задекларованої діяльності Асоціації.